Preambule

Založení Nadace BLÍŽKSOBĚ je vyjádřením vůle a osobních postojů zakladatelů a praktickým naplněním závazků, které cítí ke společnosti.

Uvědomujeme si naléhavou potřebu kultivace vzájemných vtahů mezi lidmi a současně individuální odpovědnosti každého jednotlivce k tomuto nekonečnému procesu aktivně přispívat.

Zakládáme proto Nadaci BLÍŽKSOBĚ, jako nástroj k podpoře a rozvoji projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které naši společnost propojují a vedou k vyšší kvalitě spolupráce a angažovanosti a tím podněcují k uvědomění vrozené podmíněnosti a v konečném důsledku k respektu, přátelství a růstu obecného blahobytu. 

Nadace se opírá o materiální základnu, kterou Zakladatelé během své podnikatelské dráhy vytvořili a současně o zkušenosti a poznatky, které si v tomto procesu osvojili. Zakladatelé shledávají za potřebné tyto kvality prostřednictvím filantropie ku prospěchu celku dále uplatňovat a rozvíjet.

Účel a poslaní nadace

Základním půdorysem činnosti Nadace BLÍŽKSOBĚ jsou zákony, pravidla, zvyky a nejlepší praxe liberálních demokracií západu. Naše konání tak bude reflektovat stav a potřeby dnešní české společnosti, avšak zasazené do kontextu rodiny evropských národů, jejichž intenzivní a umně zorchestrovanou spolupráci, považujeme za vitální předpoklad pro naplnění poslání Nadace.

První ze čtyř zájmových oblastí Nadace BLÍŽKSOBĚ je Občanská společnost organizující se, ať už nahodile či systematicky v nejrůznějších útvarech. Specifické kvality a kompetence, jež jsou produktem státem neorganizovaných občanských iniciativ, jsou nezastupitelnými komponenty v soustrojí moderní funkční společnosti. Ze své podstaty jedině ty dokáží zachytit množství jinak neuchopených problémů a příležitostí, něčeho tak mnohotvárného a dynamického jako je společenství velkého počtu rozmanitých individualit. Rádi bychom přispívali k realizaci řešení identifikovaných výzev prostřednictvím finanční podpory dobře zformulovaných a profesionálně řízených projektů.

Druhou oblastí našeho zájmu je zvyšování šancí znevýhodněných skupin a jednotlivců na plnohodnotný život, kteří však již vlastní aktivitou projevili zájem současný stav změnit. Naše finanční podpora si bere za cíl aktivity těchto jednotlivců zesílit a napomoci tak k jejich plné realizaci a současně zvýšit jejich přínos pro celek.

Třetím oblastí činnosti nadace je ochrana a rozvoj kulturního dědictví. Prostředí v kterém žijeme, je výslednicí vědění, vůle a úsilí nespočtu předchozích generací. Společenství která systematicky a cílevědomě rozvíjejí aktiva zděděná od svých předků jsou nejúspěšnější v dlouhodobém naplňování potřeb jejich členů. Rádi bychom proto prostředky Nadace BLÍŽKSOBĚ napomohli k ochraně a utěšenému rozvoji našeho kulturního dědictví, případně k zacelení ran, jež naše země utržila v průběhu dramatických událostí a těžkých období minulého století.

Čtvrtou oblastí, kam nadace směřuje svou pozornost, je vzdělávání. Naše podpora je směřována zejména těm projektům, jež si kladou za cíl implementaci systémových změn ve školství, resp. modernizaci celého vzdělávacího procesu tak, aby lépe reflektoval požadavky současné doby, byl pluralitní, demokratický a prostupný ve všech úrovních vzdělávací soustavy. Zájmem nadace je posilování většího sepjetí vzdělávání s reálným světem, učení v souvislostech, podpora kritického myšlení a smysluplného používání digitálních technologií. Podporujeme také činnosti směřující k podpoře tělesné kultury a tělesného rozvoje.

Lidé za nadací

Martin Vohánka
zakladatel a předseda správní rady

Hana Hradská
zakladatelka a členka správní rady

Petr Husák
zakladatel a člen správní rady

Šimon Petr
zakladatel a člen dozorčí rady

Marcela Murgašová
výkonná ředitelka

Adresa

Marcela Murgašová
výkonná ředitelka

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
murgasova@blizksobe.cz